Het Dicasterie voor de Bisschoppen is de opvolger van de Congregatie voor de Bisschoppen. Dit departement van de Romeinse Curie is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de oprichting van bisdommen en op de uitoefening van het bisschopsambt en de benoemingen van nieuwe bisschoppen in de Latijnse Kerk.

De taken van het Dicasterie voor de Bisschoppen staan beschreven in de apostolische constitutie Preadicate evangelium, die op 5 juni 2023 van kracht ging. Daarmee werd de Congregatie voor de Bisschoppen opgeheven.

Het Dicasterie behandelt, na de nodige inlichtingen te hebben ingewonnen en in samenwerking met de diocesane bisschoppen en de bisschoppenconferentie, alle vraagstukken betreffende de oprichting, splitsing, vereniging, opheffing en alle andere wijzigingen van bisdommen in de Latijnse Kerk.

Het Dicasterie is ook belast met de oprichting van militaire ordinariaten en persoonlijke ordinariaten voor de anglicaanse gelovigen die in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk treden binnen het grondgebied van een bepaalde bisschoppenconferentie, na raadpleging van het Dicasterie voor de Geloofsleer en de betrokken bisschoppenconferentie.

Het Dicasterie behandelt alle aangelegenheden betreffende de benoeming van diocesane en titulaire bisschoppen, apostolische bestuurders en in het algemeen de voorziening van de afzonderlijke bisdommen. Ook bepaalt het in overleg met de bisschoppenconferenties en hun regionale en continentale raden de criteria voor de selectie van kandidaten.

Het Dicasterie behandelt alles wat betrekking heeft op de ad-limina-bezoeken van de bisschoppen.

Ook is het Dicasterie verantwoordelijk voor de vorming van nieuwe bisschoppen. Het biedt de Latijnse bisschoppen periodiek gelegenheden tot permanente vorming en cursussen van permanente educatie.