Raad van Toezicht

De Vereniging KRO-NCRV heeft een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden die ieder zijn benoemd door de Ledenraad KRO-NCRV. Eén van die vijf leden wordt aan de Ledenraad, ter benoeming, voorgedragen door de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene zaken in de Vereniging KRO-NCRV en op het met de Vereniging verbonden omroepbedrijf. De Raad van Toezicht adviseert de Ledenraad over het door de Directie gevoerde beleid.

Samenstelling Raad van Toezicht

PORTRET-02-Paul-Rüpp.jpg

Voorzitter

De heer Paul Rüpp (1957), Breda.

Einde zittingsduur 2022. Herbenoembaar.

Choho

De heer Abdeluheb Choho (1970)

Einde zittingsduur 2025. Herbenoembaar.

Ruard Ganzevoort

De heer Ruard Ganzevoort (1965), Utrecht.

Einde zittingsduur 2021. Niet herbenoembaar.

De heer Jan Boekelman

De heer Jan Boekelman (1959), Overveen.

Einde zittingsperiode 2020. Herbenoembaar.

Madelon Olsthoorn

Madelon Olsthoorn (1979), Amsterdam.

Einde zittingsperiode 2022. Herbenoembaar.

Register Nevenfuncties

Register Nevenfuncties

Conform de Governancecode Integriteit Publieke Omroep maakt KRO-NCRV via onderstaand register de nevenfuncties openbaar van haar topfunctionarissen en haar belangrijke journalistieke functionarissen in loondienst, waaronder de nevenfuncties uit hoofde van zijn/haar werkzaamheden.

Leden van de Statutaire Directie evenals de leden van de Raad van Toezicht van KRO-NCRV worden in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) aangemerkt als topfunctionarissen. Eindredacteuren en (overige) gezichtsbepalende presentatoren (“anchors”) van ons journalistieke media-aanbod worden aangemerkt als belangrijke journalistieke functionarissen.

In lijn met de door de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor het media-aanbod van de Landelijke Publieke Omroep vastgestelde Crossmediale Content Classificatie (CCC), merken wij als ons journalistiek media-aanbod aan: journalistiek media-aanbod op radio, tv of internet dat valt onder de eind redactionele verantwoordelijkheid van KRO-NCRV en geclassificeerd is binnen de genres nieuws (CCC codering 111) actualiteiten (CCC codering 112) actuele meningsvorming (CCC codering 121) meningsvorming (CCC codering 122) radio opiniërend (CCC codering 129) en actuele sportinformatie (CCC codering 210).

Het overzicht van ons journalistieke media-aanbod, alsmede onderstaande registers worden elk half jaar geactualiseerd. De laatste update dateert van 25 november 2021.

In lijn met de Privacywet geldt het algemeen belang als grondslag voor deze (interne) gegevensverwerkingen. Grondslag voor publicatie van deze persoonsgegevens op internet is met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zelf.

Ook voor belangrijke journalistieke functionarissen die niet bij ons in loondienst zijn geldt als uitgangspunt dat we de Governancecode Integriteit Publieke Omroep in acht nemen. Concreet betekent dit dat we ook met deze functionarissen het gesprek voeren over mogelijke belangenverstrengeling.

Openbaar Register Nevenfuncties KRO-NCRV (pdf)

Profielschets Raad van Toezicht

Algemeen Van de leden van de Raad van Toezicht worden de volgende algemene competenties gevraagd:

1. Zij voelen zich verbonden met de bedrijfsfilosofie van de Vereniging Omroepbedrijf KRONCRV alsmede met het gedachtegoed en de uitgangspunten van haar leden: de Verenigingen KRO en NCRV;

2. Zij onderschrijven de maatschappelijke doelstelling van de Vereniging Omroepbedrijf KRONCRV en zijn in staat met hun specifieke kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan bewaken van de identiteit, de strategische en financiële koers.

3. Zij zijn in staat om de ontwikkelingen in de samenleving, de publieke sector en in het medialandschap specifiek te volgen en kunnen, mede op basis van deze kennis, een onafhankelijk oordeel vormen over de gang van zaken binnen het bedrijf en de daarmee verbonden verenigingen en in samenhang daarmee het functioneren van de Statutaire Directie.

4. Zij hebben kennis van het functioneren van een complexe organisatie, hebben inzicht in de eisen op het gebied van kwaliteit, kwantiteit, doelmatigheid en continuïteit, die aan de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV worden gesteld en zij hebben een visie op de wijze, waarop de Statutaire Directie in een dergelijke organisatie dient te handelen.

5. Zij zijn in staat om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over complexe zaken, die door de Statutaire Directie worden ingebracht. Zij zijn in staat de Statutaire Directie met distantie kritisch te volgen.

6. Zij hebben kennis en ervaring in het werven en selecteren van leden van de statutaire directie, zijn in staat te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden van (een lid van) de statutaire directie en om gesprekken te voeren waarin het functioneren van (een lid van) de statutaire directie wordt geëvalueerd, te spreken over de persoonlijke ontwikkeling van (het lid van) de statutaire directie en om corrigerende en grensstellende gesprekken te voeren;

7. Zij zijn in staat om op basis van al dan niet zwakke signalen het functioneren van (een lid van) de statutaire directie in te schatten en te beoordelen;

8. Zij hebben ervaring als toezichthouder en zijn in staat om op basis van hun algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring een adviserende en toetsende rol te vervullen ten behoeve van de Federatieraad.

9. Zij hebben het vermogen om in teamverband, onder leiding van een voorzitter te functioneren. Binnen het team van de Raad van Toezicht is voldoende kennis aanwezig op in ieder geval het gebied van mediaspecifieke, financieel-economische, juridische, politiek-bestuurlijke, organisatorische, personele en maatschappelijke zaken.

10. Zij zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken en hierover op een inzichtelijke manier verantwoording af te leggen.

11. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen. Zij communiceren op een duidelijke wijze en onderschrijven de principes van Good Governance.

12. Leden van de Raad van Toezicht hebben voldoende tijd beschikbaar om hun taak goed te kunnen uitvoeren

13. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan niet samengaan met een functie in de (publieke) omroepomgeving en met functies of zakelijke belangen die onafhankelijkheid als toezichthouder kunnen belemmeren.

14. Oud-leden van de Statutaire Directie van de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV alsmede de Vereniging omroepbedrijf KRO-NCRV kunnen gedurende drie jaren na het einde van hun bestuurlijke functie, niet worden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de RvT is in de twee jaren voorafgaand aan zijn benoeming geen bestuurder geweest van een andere (voormalige) landelijke mediainstelling.

Specifiek
Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht gelden daarnaast nog de volgende eigenschappen en vaardigheden: De voorzitter:
1. beschikt over strategisch denkvermogen;
2. kan leidinggeven aan de Raad van Toezicht
3. kan voldoende distantie tot de statutaire directie houden en de bestuurlijke taken bij de statutaire directie laten;
4. kan leiding geven aan de vergaderingen van de Verenigingsraad;
5. heeft overwicht en visie;
6. kan het toezichtbeleid vorm geven;
7. is in staat de Raad van Toezicht als eenheid te laten functioneren;
8. is in staat om goede samenwerking binnen de Raad van Toezicht en de Federatieraad alsook tussen de organen van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV ( statutaire directie, Raad van Toezicht en Federatieraad) te bevorderen;
9. kan goed met de media omgaan;
10. kan de organisatie in voorkomende gevallen naar buiten vertegenwoordigen

Specifieke competenties
Binnen de Raad van Toezicht wordt verder een aantal specifieke competenties samengebracht: Financieel-economisch
1. is in staat de financieel-economische ontwikkeling van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV op hoofdlijnen te beoordelen en te beoordelen hoe die ontwikkelingen ook in de toekomst zullen zijn;
2. is in staat de kwaliteit van de informatievoorziening te beoordelen en daarover te adviseren;
3. heeft een financieel-economische kennis en vaardigheid op postacademisch niveau (controller, accountant).

Mediaspecifiek
1. is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van ontwikkelingen binnen de (publieke) media;
2. heeft kennis en ervaring op gebied van (massa-) communicatie en media.

Juridisch
1. Is in staat de juridische kwaliteit van de activiteiten en het beleid van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV te beoordelen en daarover te adviseren;
2. heeft juridische kennis op academisch niveau en is bij voorkeur werkzaam op dat gebied.

Organisatorisch
1. Is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van ontwikkelingen in de organisatiekunde, het Human Resources Management (HRM) en medezeggenschap;
2. heeft inzicht in een methodische aanpak van de innovatie en de kwaliteit van de organisatie;
3. heeft een organisatiekundige of bedrijfskundige kennis en vaardigheid op academisch niveau;

Politiek-bestuurlijk
1. is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en kan inschatten wat daarbij gevoelig kan zijn;
2. is in staat om in een politiek-bestuurlijke omgeving de belangen van de Vereniging Omroepbedrijf KRO-NCRV te behartigen of daarover te adviseren;
3. heeft een ruime ervaring in politiek-bestuurlijke omgeving.

Vereniging en maatschappelijk draagvlak
1. komt voort uit de kring van de leden van de Vereniging KRO en/of de Vereniging NCRV;
2. is daarbij in staat onafhankelijk en kritisch ten opzichte van de Federatieraad te functioneren;
3. heeft zicht op de ontwikkelingen binnen het (christelijk) maatschappelijk middenveld.