Verantwoording

Hier vindt u onze jaarverslagen, de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep en de verschillende Registers.

Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep

De Vereniging KRO-NCRV houdt zich aan de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep. De organisatie van de Vereniging is zo ingericht dat – conform de aanwijzingen uit deze code – bestuur en toezicht goed van elkaar gescheiden zijn (zie statuten).

Download hier de gedragscode Publieke Omroep 2018 (pdf)

Register Financiële Belangen en Beleggingen

Richtlijn 2 Integer handelen, artikelen 2.2 en 2.3 van de Governancecode Publieke Omroep 2018 bepaalt dat topfunctionarissen financiële belangen of beleggingen melden in sector gerelateerde ondernemingen, of in bedrijven waarmee de publieke media-instelling een zakelijke verhouding heeft. Dergelijke meldingen worden via een register openbaar gemaakt.

Er zijn geen meldingen gedaan c.q. dit register bevat geen meldingen.

Register Geschenken, uitnodigingen en andere voordelen

Richtlijn 2, Integer handelen, artikelen 2.13 – 2.21 van de Governancecode Publieke Omroep 2018 heeft betrekking op het ontvangen en geven van geschenken, uitnodigingen of andere voordelen door medewerkers in het kader van de functie.

Conform de artikelen 2.14 en 2.18 van de Governancecode Publieke Omroep geldt als uitgangspunt dat medewerkers geen geschenken of andere voordelen met een waarde van meer dan 50,- euro mogen geven of ontvangen in het kader van hun functie.

Tevens geven of ontvangen medewerkers in het kader van hun functie geen uitnodigingen aan of van personen werkzaam buiten het publieke omroepbestel voor o.a. maaltijden, evenementen of werkbezoeken, waarbij volgens een reële schatting vooraf de waarde voor een lunch meer is dan 50,- euro en de waarde voor een diner, evenement en/of werkbezoek meer is dan 100,- euro. Uitnodigingen aan of van personen werkzaam buiten het publieke omroepbestel waarvan de waarde weliswaar onder voormelde bedragen ligt, maar waarbij niet voldaan is aan de overige voorwaarden genoemd in de artikelen 2.16 en 2.20 onder b t/m e van de Governance Code Publieke Omroep, worden eveneens niet gegeven of ontvangen.

Conform artikel 2.20 van de Governancecode Publieke Omroep worden ontvangen en gegeven geschenken en andere voordelen met een waarde van meer dan € 50,- via een register op de website van KRO-NCRV openbaar gemaakt.

Er zijn geen meldingen gedaan c.q. dit register bevat geen meldingen.

Register Nevenfuncties

Conform de Governancecode Publieke Omroep 2018 maakt KRO-NCRV via onderstaand register de nevenfuncties openbaar van haar topfunctionarissen en haar belangrijke journalistieke functionarissen in loondienst, waaronder de nevenfuncties uit hoofde van zijn/haar werkzaamheden.

Leden van de Statutaire Directie evenals de leden van de Raad van Toezicht van KRO-NCRV worden in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) aangemerkt als topfunctionarissen. Eindredacteuren en (overige) gezichtsbepalende presentatoren (“anchors”) van ons journalistieke media-aanbod worden aangemerkt als belangrijke journalistieke functionarissen.

In lijn met de door de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor het media-aanbod van de Landelijke Publieke Omroep vastgestelde Crossmediale Content Classificatie (CCC), merken wij als ons journalistiek media-aanbod aan: journalistiek media-aanbod op radio, tv of internet dat valt onder de eind redactionele verantwoordelijkheid van KRO-NCRV en geclassificeerd is binnen de genres nieuws (CCC codering 111) actualiteiten (CCC codering 112) actuele meningsvorming (CCC codering 121) meningsvorming (CCC codering 122) radio opiniërend (CCC codering 129) en actuele sportinformatie (CCC codering 210).

Hieronder valt op datum publicatie (17 februari 2021) het volgende media-aanbod van KRO-NCRV

CCC code                                             Programma

                 Video

121     actuele meningsvorming          Pointer

121     actuele meningsvorming          Brandpunt +

122    meningsvorming                        2Doc diverse documentaires

122    meningsvorming                        Waarom werken vrouwen niet?

Audio

121      actuele meningsvorming        Spraakmakers

122     meningsvorming                      Reporter Radio

Bovenstaand overzicht van ons journalistieke media-aanbod, alsmede onderstaande registers worden elk half jaar geactualiseerd.

De laatste update dateert van 13 april 2021.

In lijn met de Privacywet geldt het algemeen belang als grondslag voor deze (interne) gegevensverwerkingen. Grondslag voor publicatie van deze persoonsgegevens op internet is met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zelf.

Ook voor belangrijke journalistieke functionarissen die niet bij ons in loondienst zijn geldt als uitgangspunt dat we de Governance Code in acht nemen. Concreet betekent dit dat we ook met deze functionarissen het gesprek voeren over mogelijke belangenverstrengeling.

Openbaar Register Nevenfuncties KRO-NCRV (pdf)

Ombudsman

KRO-NCRV werkt samen met de NPO Ombudsman: Margot Smit. De ombudsman onderzoekt en behandelt klachten van het publiek over de journalistiek bij de Nederlandse Publieke Omroep. De ombudsman buigt zich niet over klachten over drama, series, quizzen en amusementsprogrammering.

Als u vindt dat een journalistiek KRO-NCRV programma niet volgens de journalistieke code van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u in eerste instantie bij de betreffende KRO-NCRV-redacties terecht. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u de NPO-ombudsman inschakelen.