Broeders en zusters,
Bij gelegenheid van het feest van de geboorte van Jezus en de opening van de traditionele Kerststal van de kathedraal van Sint-Jan Evangelist, verzeker ik u van mijn geestelijke nabijheid door mij te verenigen met uw vreugde en uw gebed.

Ik dank God die als mens onze geschiedenis is binnen gekomen en die op persoonlijke wijze ieder van ons nabij is. Mijn wens is dat het Woord dat vlees is geworden werkelijk in onze harten woont en in die van allen die deze Kerststal zullen bezoeken. Het is het moment om onze levens te laten omhelzen door een liefde die schittert in lofprijzing voor en aanbidding van God die in onze geschiedenis is binnen gekomen. Immers, “het wonderschone teken van de kerststal dat zo gewaardeerd wordt door het christenvolk, zorgt altijd voor verbazing en verwondering. De uitbeelding van de gebeurtenis van Jezus' geboorte staat gelijk aan de verkondiging van het mysterie van de Menswording van Gods Zoon met eenvoud en vreugde. De kerststal is in feite als een levend Evangelie dat oprijst uit de pagina's van de Heilige Schrift.” ( Lett. ap. Admirabile signum, n.1).

Het thema dat u gekozen heeft: “het Kind dat de volkeren verbindt” is een oproep om te werken aan broederschap tussen en het vreedzaam samenleven van de naties, culturen en godsdiensten. De Kerststal nodigt ons uit om ons niet op te sluiten in de angst voor de ander, de angst voor de vreemdeling. Immers, “Jozefs houding moedigt ons aan om anderen te aanvaarden en te verwelkomen zoals ze zijn, zonder uitzondering, en om een bijzondere zorg te tonen voor de zwakken, want God verkiest wat zwak is” ( cf. 1 CO 1,27). (Lett. ap. Patris corde, 8 december 2020).
Dat de voorkeur voor de armen ons inderdaad meer solidair en meer gevoelig maakt voor de situatie van kwetsbare en breekbare mensen, want “de solidariteit komt concreet tot uiting in dienstbaarheid, in veel verschillende vormen van zorg voor anderen” (Enc. Fratelli tutti, n.115).

Ten slotte, in de démografische winter die ons Europa doormaakt, nodig ik u uit om geen angst te hebben om het leven te ontvangen naar het voorbeeld van Sint-Jozef in dit jaar dat aan hem is toegewijd: “Het leven ontvangen leidt ons binnen in een verborgen betekenis. Onze levens kunnen wonderbaarlijk herboren worden, als we de moed vinden om ze te leiden volgens het Evangelie” (Ibid.).

Jozef en Maria, die zich beschikbaar hebben gesteld voor het heilsplan en die Jezus in hun leven hebben ontvangen, nodigen ons uit om vruchtbaar te zijn en om deel te nemen aan het liefdesplan van God voor de mensheid. Ik vertrouw aan hen de pijnlijke omstandigheden van ieder van u toe, opdat, op hun voorspraak, u de vreugde, de blijdschap en de vrede zult ervaren als u de Kersstal bezoekt. Laten wij vreugdevolle mannen en vrouwen zijn, die in staat zijn de hoop in een nieuwe wereld te doen herleven, herschapen door de Verlosser die, door zijn menswording, ons het liefhebbende en erbarmende hart van de hemelse Vader openbaart. In onze ogenblikken van onzekerheid, van eenzaamheid en van verdriet, mogen wij “geloven in de revolutionaire kracht van de tederheid en de hartelijkheid” ( Exhort. Ap. Evangelii gaudium, n.288).

Terwijl ik U overvloedige goddelijke genaden toe wens in deze Kersttijd, verzeker ik u van mijn geestelijke nabijheid en stuur ik u mijn Apostolische Zegen, evenals aan alle gelovigen van Nederland in het bijzonder en van Europa in het algemeen. En ik vraag u ook om door te gaan om voor mij te bidden en voor de opdracht die de Heer aan mij heeft toevertrouwd.

Rome, Sint-Jan-van-Lateranen, december 2021

Franciscus.